AI - Project

My PhD thesis

“Artificial Intelligence - definition, realization and consequences”
 

Summary of the PhD Thesis


 

The following text is on Bulgarian language:

Автореферат на дисертацията

Докторската дисертация беше представена с четири доклада и няколко интервюта:

    Първият изкуствен интелект ще е и последния
    Възможно ли е изкуственият интелект да превземе човечеството?

 
 

Доклад изнесен на семинара „АЛГЕБРА И ЛОГИКА“
13 януари, 2023

Слайдовете и запис на доклада (на български език)

Резюме:

В основата на дисертацията са езиците за описание на светове. Тези езици описват класове от функции като изчислимите функции и някои разширения на този клас. При помощта на език за описание на светове дефинираме ИИ и създаваме програма, която твърдим, че удовлетворява тази дефиниция. Тази програма е чисто теоретична, защото тя е толкова неефективна, че на практика е неизползваема. Изказваме предположението, че с подходящ език за описание на светове може да се направи ефективна програма, която да удовлетвори дефиницията на ИИ и описваме един такъв език. В края на дисертацията се разглеждат някои философски въпроси свързани с последствията от създаването на ИИ. Например 2 задаваме въпроса „Трябва ли технологията ИИ да бъде общодостъпна?“. Отговорът, който даваме, е, че това е опасна технология и не трябва да се разпространява неконтролирано.
 
 

Популярна лекция изнесена на „Kолоквиума по математическа логика“
12 май, 2016 от 17 в ФМИ – СУ, зала 325

Слайдовете и аудио записа на доклада, както и статията написана по доклада (всичко е на български)

Резюме:

В тази статия разглеждаме въпросите „Какво е ИИ?“ и „Как да напишем програмата, която удовлетворява дефиницията за ИИ?“ Разглеждат се основните концепции и модули, които трябва да са в основата на тази програма. Най-интересната концепция, която се разглежда тук, е концепцията на абстрактните сигнали. Всеки от тези сигнали е свързан с резултата от провеждането на определен експеримент. Абстрактният сигнал е функция, които за всеки момент от време връща вероятността този експеримент да върне истина.
 
 

Доклад изнесен на семинара „АЛГЕБРА И ЛОГИКА“
16 декември, 2011 от 11 в ИМИ – БАН, зала 578

Аудио запис на доклада (на български език)

Резюме:

Изкуственият Интелект е програма, а неформалното описани на програма наричаме алгоритъм. Програмата Изкуствен Интелект се състои от два модула. Първият модул търси модел на света. Ако наричаме света игра, то тогава първият модул се опитва да разбере правилата на играта. Втория модул търси най-добрия ход на базата на намерения модел на света или играе играта на базата на правилата намерени от първия модул. В този доклад ще говорим за втория модул. Ще дефинираме, какво ще наричаме модел на света. Ще видим, че простичък алгоритъм от вида Min-Max е решение на задачата, но този алгоритъм не е достатъчно ефективен и при повечето светове той води до комбинаторна експлозия. Хората отдавна са забелязали, че при игри подобни на шах алгоритъма Min-Max дава много добри резултати, но при други игри, например при играта Го този алгоритъм не работи.
 
 

Доклад изнесен на семинара по Математическа логика
16 юни, 2011 от 11:30 във ФМИ – СУ, зала 01

Аудио запис на доклада (на български език с лошо качество на звука)

Резюме:

Искам да ви запозная с една задача, върху която работя в последните тридесет години. Това, което съм постигнал през този дълъг период от време не е много и спокойно ще се събере в рамките на два учебни часа. Докладът ми не съдържа тежки технически резултати. Всеки един от вас сам би могъл да достигне до същите резултати, стига да може да отдели тридесет години, за да поработи над проблема. Нещата, които ще ви разкажа, са прости и до някъде тривиални, но за сметка на това са много добре обмислени.

На доклада, освен за резултатите, ще разкажа и за някои грешки. Причината да смятам тези грешки за важни и интересни е, че когато някой в продължение на десет-двадесет години е мислел нещо по един начин, а то се е оказало различно, то тогава този някой смята грешката си за достатъчно значима и интересна.