Приложна електрохимия

 

НПЛ “Приложна електрохимия” е създадена от професор дхн. Христо Петров през 1998 г. В лабораторията се разработват технологии за електромагнитни лъчения в радиочестотния диапазон; изследват се химичните и електрохимичните процеси при производството на двустранни и многослойни печатни платки.

     За трите патентно защитени технологии се произвеждат основните електролити, които се експортират в страните, където колектива е внедрил промишлено технологиите: Русия, Куба, Латвия, Литва, Румъния, Македония както и в над 50 предприятия и института в България.

     В лаборатория “Приложна електрохимия” се създават съвременни материали и технологии, използувани в електрониката, микроелектро-никата и машиностроенето, извършват се изследвания на корозионното поведение на метали, метални и сплавни покрития.
 
 
Технология за галванизиране на пластмаси

     Разработената технология заменя конвенционалната технология, явявайки се съвременен вариант на технологията за непрекъснато галванизиране на пластмаси. Тя има следните предимства:

 • може да бъде използвана за промишлено галванизиране на различни видове А Б С - пластмаси (присаден акрилнитрил-бутадиен стирол).
 • електролитите се отличават с прост състав, лесно се коригират и имат дълъг експлоатационен срок. Разходът на химикали е снижен значително. В икономическо отношение тази технология е много изгодна. Тя се отличава с висока производителност благодарение на малката продължителност на повечето операции.
     Получените покрития се отличават с блясък, отговарят на изискванията за устойчивост против корозия. Устойчиви са към действието на термошок. Силата на сцепление на покритието с основата отговаря на ISO4525.

Технологични операции и химикали

1. Байцване

     Осъществява се в разтвор на хромсярна киселина в продължение на 8-15 минути и температура 58-70оС. Концентрацията на разтвора и режимите на работа се определят от вида на детайла и пластмасата. В резултат на химичните и структурни промени на пластмасовата повърхност се постига много добро сцепление на покритието с основата.
2.Редукция
     Използват се разтвори на NaHSO3 при подходяща концентрация и стайна температура. Времето е от 2 до 3 минути.
     Обработка в разтвор на солна киселина
     Извършва се в разтвор на солна киселина при стайна температура.
3.Активиране
     За получаване на активиращ разтвор се използва произвеждания в ТУ-София концентрат А-75-11. Срока на годност е минимум 1 година при температура –40+38оС.
     Срокът на експлоатация на активиращия разтвор е минимум година при 12 часово използване на автоматичната инсталация и концентрация на активиращия метал до 0,01г/л.
     Продължителност на активиране 2-4 минути при стайна температура.
4.Акселериране
     Извършва се с произвеждания в ТУ-София концентрат X-75-5. Продължителността на операцията е 2-3 минути при стайна температура. Работните разтвори се приготвят по указания на производителя.
5.Химично никелиране
     Извършва се в алкален електролит (рН 8,5-9,5), работещ при ниска температура 18-30оС. Работните разтвори се изготвят от следните концентрати, производство на ТУ-София:
          Част А – NS-75-4
          Част Б – NR-75-5
          Част C – N-75-6
     Коригирането на рН се извършва с амонячен разтвор. Приготвянето на електролита за никелиране се извършва по начин указан от производителя. Електролитът за никелиране притежава следните предимства:
 • простота на състава и приготвянето му;
 • лесно коригиране. Анализира се само съдържанието на йоните на никела и редуктора. Коригирането се извършва по предписанията на производителя с помощта на части А, В и С;
 • висока устойчивост към замърсители;
 • обезпечава се работа при стайна температура;
6.Галванизиране
     На отложения по химически начин слой никел може по електрохимичен път самостоятелно или комбинирано да се отложат следните блестящи метални покрития: мед, никел, хром, бронз, злато, сребро и др.

  
 
 
Технология за галванизиране на печатни платки

Технологични операции и химикали

2.Обезмасляване
Част А-Концентрат ОА-84-2
Част Б-Концентрат P-ОА-2
 Температура 65-70 оС
 Времетраене 8-15 min
3.Обработка в сярна киселина
8-10% H2SO4
Стайна температура 
Времетраене 1-2min
4.Байцване
H2SO4,H2O2
Kонцентрат ВР-1
Концентрат BР-2
Температура 25-35 оС
Времетраене 1-2 min
5. Активиране
В кисел активиращ разтвор В алкален активиращ разтвор
Предактивиране
3 М HCl
Стайна температура
Времетраене 1-2 min
Предактивиране
Концентрат VA-1
H2SO4
Стайна температура
Времетраене 20-30s
Активиране
3 М HCl
Концентрат А-75-12
Стайна температура
Времетраене 3-10 min
Активиране
Концентрат АA-2
Натриева основа
Температура 30-35оС
Времетраене 5-10min
Акселериране
Концентрат L-79-3
Стайна температура
Времетраене 2-5 min
Редуциране І
Диметиламиноборан
Натриев карбонат
Температура 23-27оС
Времетраене 3-4min
Редуциране ІІ
Диметиламиноборан
Борна киселина
Стайна температура
Времетраене 5-60s


6.Химично помедяване
Конвенционален разтвор Разтвор с висока скорост на отлагане
Част А-Концентрат CS-79-3
Част B-Концентрат CR-79-6
Част C-Концентрат C-79-5
Част D-Концентрат CP-79-3
NaOH
Температура 28-32оС
Времетраене 12-18 min
Киселинност-рН 12,5-12,8
Част А-Концентрат CS-93-3
Част B-Концентрат CR-93-6
Част C-Концентрат C -93-5
Част D-Концентрат CP-94-3
ПАВ
Температура 43-50оС
Времетраене 30-40 min
Киселинност-рН 12,8-13

Разработена е технология за химично никелиране и позлатяване на медни участъци на печатни платки. Тя съдържа следните технологични операции:

 • Кисело обезмасляване.
 • Ецване.
 • Пред активиране.
 • Активиране.
 • Химично никелиране.
 • Химично позлатяване.

Разработена е технология за химично отлагане на калай, както и на органично защитно покритие в (OSP) върху медни участъци на печатни платки.